Sarah
Muntzing
Bean
Sarah Muntzing Bean
Professor of Pathology
Professor of Pathology
Rm 3420 Duke Hospital South, Durham, NC 27710
Mailing address
Duke Box 3712, Durham, NC 27710